0497 - 645751 tandartsnowak@gmail.com }man t/m don. 8.15- 16.45 vrij. 8.15-14.45

Privacyverklaring

Privacyverklaring Tandartsenpraktijk J.F. Nowak B.V.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Tandartsenpraktijk J.F. Nowak B.V., gevestigd te Reusel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51716100.

Wij respecteren uw privacy. Tandartsenpraktijk J.F. Nowak streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaat vertrouwelijk om met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;

 

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en ons, bijvoorbeeld voor het opsturen van gewenste informatie. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens en meer specifiek gezondheidsgegevens op basis de behandelovereenkomst die u met ons als patiënt gesloten heeft en de wettelijke regels daarvoor inclusief het beroepsgeheim. In dat kader verwerken wij ook uw gegevens ( incl. mobiele telefoonnummer) voor factoring en/of declaratie van de behandelingen die wij uitvoeren, conform wettelijke regels. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken vanwege een gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening en kwaliteitsborging. Gegevens zoals naam, telefoon en emailadres kunnen incidenteel betrokken zijn bij het (intern) registeren van datalekken, conform onze wettelijke plicht. Zo ook bij het registreren en afhandelen van klachten en/of verzoeken van u als patiënt in verband met uw privacy-rechten. Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het registreren, bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

 

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven;
 • Het inloggen op uw account;
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het versturen van herinneringsmails
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten (bv verwijzingen naar specialisten)

 

Cameratoezicht/beelden

Vanwege o.a. de veiligheid van u als patiënt en onze medewerkers, vindt in de wachtkamer cameratoezicht plaats. Deze beelden worden maximaal 4 weken bewaard. Tenzij er sprake is van een incident, dan worden de beelden bewaard totdat het incident is afgehandeld.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld bij facturatie via Infomedics of via uw zorgverzekeraar, of als een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

 

Leveranciers/derden

Indien u met onze praktijk een contract afsluit en/of diensten levert, registreren wij uw naam, bedrijfsnaam, contactgegevens inclusief telefoonnummer, emailadres en functie bij het bedrijf, zodat op de juiste wijze contact met u kan worden gezocht. Die gegevens bewaren wij ten behoeve van huidige en toekomstige leveranties of diensten.

 

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is, voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (hierna: WGBO). Naast de WGBO houden we ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Voor financiële gegevens, zoals betaalgegevens, geldt dat wij de wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar hanteren.

 

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Er is binnen de praktijk een privacybeleid  opgesteld en geïmplementeerd.

 

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn, hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaring van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

 

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie, aanvulling en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens over te dragen aan u of aan een andere partij, of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen de verwerking van (een deel van) uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking, indien van toepassing, altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door via e-mail te sturen aan tandartsnowak@gmail.com of door telefonisch contact met de praktijk op te nemen: 0497-645751.

 

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen maken wij bekend op www.tandartsnowak.nl. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u daarover contact opnemen door een e-mail te sturen naar tandartsnowak@gmail.com. Reageren per brief kan ook:

Tandartsenpraktijk J.F. Nowak B.V.
Lensheuvel 1 s
5541BA Reusel